BotyBoticky.cz – Dětská obuv

je tady a my pro Vás máme krásné botičky

Reklamační řád

 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v době odpovědnosti za vady z prodávaného zboží vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Kupující prokáže, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doloží datum a místo nákupu, a to předložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 2. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.
 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v době odpovědnosti za vady v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
  a. Kupující je povinen po převzetí obuv řádně vyzkoušet a dbát na to, aby zvolená velikost a tvar obuvi odpovídala jeho požadavkům. Nevhodně zvolenou velikost nebo tvar obuvi nelze považovat za vadu. Tímto není dotčeno právo kupujícího vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu. Viz. OBCHODNÍ PODMÍNKY – vrácení zboží do 14 dnů.
 4. Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.
 5. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, nezapáchající, suché, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn pozastavit reklamační řízení u zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny, a to na dobu, než bude zboží uvedeno do stavu odpovídajícím zásadám obecné hygieny.
 6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění.
 7. Zákazník může uplatnit reklamaci poštou na adrese provozovny (Obuv Kropáčková, Víta Nejedlého 324, Mnichovo Hradiště 29501) nebo osobně tamtéž. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem, záručním listem nebo jiným věrohodným způsobem, při kterém prokáže datum nákupu, kupní cenu a zakoupení v prodejně Obuv Kropáčková, nebo v jejím internetovém obchodě Botyboticky.cz.
 8. Prodávající je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil.
 9. Právo vyplývající z odpovědnosti za vady musí být uplatněno ve lhůtě 24 měsíců od zakoupení. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.
 10. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy věc převzal (nejpozději však 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace vyřízena), se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.
 11. Odpovědnost prodávajícího za vadu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
 12. V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na odstranění vady.
 13. Zákazník má právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
 14. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má zákazník právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit, aniž by utrpěl vzhled nebo funkčnost výrobku.
 15. Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.
 16. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.
 17. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou. Není-li to možné může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
 18. Pokud vznikne při řešení reklamace mezi prodávajícím a kupujícím spor, má kupující právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. V případě spotřebitelského sporu týkajícího se prodeje našeho zboží je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Navrhovatel může podat návrh u ČOI nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy. V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu nepovede k vyřešení sporu, zůstává prodávajícímu možnost obrátit se na soud.
 19. PRODÁVAJÍCÍ NEODPOVÍDÁ ZA VADY:
  – je-li pro vadu sjednána sleva z kupní ceny
  – vznikla-li vada na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo v přímém důsledku vyplývajícího z opotřebení, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutí životnosti)
  – byla-li věc užívána k jinému účelu, než je určena
  – je-li způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo absencí údržby, zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením zaviněným uživatelem
  – je-li věc po projevení vady nadále užívána, takže se z vady odstranitelné stala vada neodstranitelná

Tento reklamační řád je účinný od 1. února 2020

PŘED PŘÍPADNOU REKLAMACÍ NÁS MŮŽETE NEJDŘÍVE KONTAKTOVAT E-MAILEM NEBO TELEFONICKY.

– případné reklamace zasílejte na adresu sídla společnosti: Obuv Kropáčková,, Rezlerova 290/22 Praha 10 109 00

 • REKLAMOVANOU OBUV ZASÍLEJTE ZBAVENOU VŠECH NEČISTOT, SUCHOU, VYVĚTRANOU A PŘÍPADNĚ OŠETŘENOU VHODNÝMI ANTIBAKTERIÁLNÍMI PROSTŘEDKY.
 • PŘILOŽTE KOPII DOKLADU O NÁKUPU (FAKTURU) A STRUČNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY. O PRŮBĚHU REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Váš košík Zavřít